Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosił III nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Wydatki kwalifikowane

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 400 000 000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w tym:

dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych)
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro .

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.
Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Tabela intensywności pomocy na inwestycje wg województw

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Premiowane (dodatkowe punkty w ocenie) będą wnioski, których przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU – PODAJ DANE DO KONTAKTU – CZEKAJ NA KONTAKT DORADCY

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na wsparcie prac badawczo- rozwojowych w sektorze farmaceutycznym i zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny w programie sektorowym INNONEUROPHARM Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR
Ogłoszenie o konkursie naboru wniosków do Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR