cash1g

Kredyt na innowacje technologiczne

To rodzaj dofinansowania, dzięki któremu możliwa jest spłata części zaciągniętego w banku kredytu na wdrożenie innowacyjnych technologii.  Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i służyć ma wdrożeniu nowych technologii, a co za tym idzie, podniesieniu konkurencyjności rodzimych firm na rynku międzynarodowym. Bezzwrotny charakter otrzymanej premii technologicznej daje możliwość spłaty znacznej części zaciągniętego kredytu na innowacje z otrzymanej w ramach konkursu dotacji. Dofinansowanie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, własnych lub zakupionych, i związane z tym wydatki np. zakup budynków, nabycie lub wytworzenie środków trwałych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how itp.

BGK – jest instytucją wrażającą działanie

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM WSPARCIA ZAPRASZAMY DO KONTAKTU